Dzień dobry, w czym możemy pomóc?

Zakres usług

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcom indywidualnym oraz spółkom prawa handlowego oferujemy fachową obsługę prawną obejmującą m.in. bieżące doradztwo w kwestiach prawnych, związanych z profilem ich działalności, pomoc przy tworzeniu spółek, opracowywanie/sporządzanie umów handlowych, a także zastępstwo procesowe w sprawach sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Klientom indywidualnym proponujemy z kolei profesjonalne usługi prawne, realizowane na podstawie jednorazowego zlecenia o treści uzależnionej od potrzeb prawnych Klienta i specyfiki danej sprawy, w szczególności w dziedzinach takich jak:

prawo handlowe i gospodarcze - gkw adwokaci - adwokat bielsko - adwokat czechowice

A w tym między innymi:

• pomoc prawna w czynnościach związanych z zawiązywaniem, przekształceniem oraz likwidacją spółek prawa handlowego;
• sporządzanie i opiniowanie umów spółki;
• doradztwo prawne i reprezentacja procesowa w sprawach związanych z odpowiedzialnością prawną członków organów spółki;
• przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek;
• pomoc i doradztwo prawne w dokonywaniu wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
• sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych między profesjonalnymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dochodzenie roszczeń, (w tym roszczeń odszkodowawczych) wynikających z wyżej wymienionych umów;
• pomoc z zakresu prawa i postępowania upadłościowego i naprawczego.

prawo budowlane - gkw adwokaci - adwokat bielsko - adwokat czechowice

A w tym między innymi:

• pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, w tym roszczeń odszkodowawczych będących konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania wyżej wymienionych umów;
• sporządzanie i opiniowanie wskazanych umów;
• doradztwo prawne w sprawach związanych z obrotem prawnym nieruchomości gruntowych oraz budynkowych i innych.

prawo zobowiązaniowe - gkw adwokaci - adwokat bielsko - adwokat czechowice

A w tym między innymi:

• sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych (m.in. umów o dzieło, umów zlecenia, umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny, pożyczki, spółki cywilnej itd.);
• pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych, w tym m.in. roszczeń pieniężnych wynikających z umów, w szczególności kar umownych, odsetek i innych roszczeń majątkowych będących konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu umów i innych.

prawo rzeczowe - gkw adwokaci - adwokat bielsko - adwokat czechowice

A w tym między innymi:

• pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie, a także w sprawach o zniesienie współwłasności i przy regulowaniu stosunków właścicielskich; pomoc prawna w sprawach o ustanowienie drogi koniecznej; ustanowienie, zniesienie lub zmianę treści innych służebności gruntowych, a także w sprawach z roszczeń o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy i innych.

prawo spadkowe - gkw adwokaci - adwokat bielsko - adwokat czechowice

A w tym między innymi:

• pomoc prawna w sprawach o dziedziczenie testamentowe i ustawowe oraz stwierdzenie nabycia spadku, a także w innych sprawach spadkowych jak m.in. w sprawach o dział spadku, wydziedziczenie, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i innych.

prawo rodzinne - gkw adwokaci - adwokat bielsko - adwokat czechowice

A w tym między innymi:

• prowadzenie spraw o rozwód i separację;
• dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
• prowadzenie spraw o przysposobienie małoletniego;
• pomoc prawna i doradztwo w kwestiach władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem.

prawo pracy - gkw adwokaci - adwokat bielsko - adwokat czechowice

A w tym między innymi:

• pomoc prawna i doradztwo w zakresie sporów wynikających ze stosunku pracy, w tym m.in. dotyczących rozwiązania umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, sporów o wynagrodzenie i jego ekwiwalenty, sporów wynikających z naruszenia klauzuli poufności lub zakazu konkurencji, jak również dotyczących stosowania kar porządkowych względem pracowników;
• dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy oraz roszczeń wynikających ze zwolnień grupowych w tym roszczeń o wypłatę odpraw pracowniczych.

We wszystkich wyżej wymienionych kwestiach oferujemy naszym Klientom profesjonalną reprezentację prawną na wszystkich etapach postępowań toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami państwowymi i samorządowymi, w tym pomoc obejmująca udział w ewentualnych mediacjach, rokowaniach polubownych oraz negocjacjach, a także podejmowanie czynności w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego;

prawo karne - gkw adwokaci - adwokat bielsko - adwokat czechowice

A w tym między innymi:

Obrona oskarżonego (podejrzanego) w sprawach o przestępstwa gospodarcze, skarbowe, korupcyjne, narkotykowe, wypadki komunikacyjne na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym m.in.:
• w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo-śledcze;
• w tym w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub o wznowienie postępowania;
• w postępowaniu wykonawczym w tym m.in. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności;
• profesjonalna pomoc, doradztwo prawne oraz reprezentacja procesowa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem począwszy od sporządzenia pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego aż do wydania prawomocnego orzeczenia.

prawo ubezpieczen spolecznych - gkw adwokaci - adwokat bielsko - adwokat czechowice

A w tym między innymi:

• dochodzenie prawa do emerytury lub renty, w szczególności pomoc prawna w podwyższeniu emerytury przyznanej przez ZUS z urzędu lub na wniosek ubezpieczonego o przyznanie wcześniejszej emerytury przed kontynuowaniem zatrudnienia;
• ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury; – odzyskiwanie nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
• prowadzenie innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
• dochodzenie zwrotu świadczeń z NFZ za zabiegi i świadczenia medyczne wykonane za granicą.